Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
  1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Lovely mail zijn deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
  2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u akkoord gaat met deze voorwaarden.
  3. Van het in de voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
  4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Lovely mail worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Lovely mail ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
  5. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  6. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
  1. Alle aanbiedingen van Lovely mail zijn vrijblijvend en Lovely mail behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
  2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Lovely mail. Lovely mail is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Lovely mail dit mee binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling.
  3. Na het plaatsen van je bestelling is het niet meer mogelijk dit te annuleren.
 3. Prijzen en acties
  1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
  2. Wanneer u een item hebt besteld en dit later in de sale komt, dan wel goedkoper wordt aangeboden, dan kunnen wij de korting helaas niet met terugwerkende kracht verrekenen.
  3. Acties (zowel kortlopend als langlopend) zijn niet te combineren. Artikelen gekocht in een actieperiode kunnen geen aanspraak maken op de voorwaarden van een latere actie.
 4. Betaling
  1. Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten. De verzendkosten bedragen € 3.95 per pakketverzending en € 2.95 per brievenbuspakket.
  2. Een bestelling wordt pas geleverd na betaling.De betaling dient volledig per IDeal te worden voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden. Gedurende deze periode reserveert Lovely mail de bestelde artikelen voor u. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Lovely mail gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 5. Levering
  1. Levering door Lovely mail vindt plaats binnen 2 tot 4 werkdagen na betaling. Tenzij door Lovely mail anders is aangegeven. Leveringen worden aangeboden aan DHL en Post NL. Deze bezorgen normaliter binnen 1 werkdag. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
 6. Eigendomsvoorbehoud
  1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan Lovely mail verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico van de producten gaat pas op het moment van aflevering op u over.
 7. Herroepingrecht
  1. Bij levering van producten:
   – Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. De consument moet binnen deze 14 dagen het artikel aan ons retourneren.
   – Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U dient het product slechts in die maten uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingrecht gebruik maakt, zal u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  2. Kosten in geval van herroeping:
   – Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen de kosten van terugzending voor uw eigen rekening.
   – Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Lovely mail dit bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen.
  3. Uitsluiting herroepingrecht
   – Indien de consument niet over een herroepingrecht beschikt, kan dit door Lovely mail alleen worden uitgesloten indien Lovely mail dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
   – Uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor producten:
   A. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificatie van de consument;
   B. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
   C. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
  4. U hebt de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te
   Controleren. Eventuele gebleken gebreken dient u direct per email aan Lovely
   mail te melden.
  5. Retourzendingen worden niet geaccepteerd indien:
   – het artikel is ontdaan van merk en/of prijslabels.
   – het artikel is gewassen en/of gedragen.
   – u de voorgeschreven gebruiksinstructies van het artikel niet heeft opgevolgd.
   – het artikel is beschadigd.
   – de eventuele verpakking van het product beschadigd is.
 8. Diversen
  1. Indien u aan Lovely mail schriftelijk opgave doet van een adres, is Lovely mail gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Lovely mail schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
  2. Lovely mail is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
 9. Bescherming van persoonsgegevens
  1. De gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van uw bestelling worden opgeslagen op onze beveiligde server. Uiteraard worden al uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandeld en worden de wettelijke regels aangaande de bescherming van persoonsgegevens en privacy strikt door ons in acht genomen. Lovely mail zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. In gevallen waarin persoonsgegevens door ons aan derden worden verstrekt, zijn deze derden niet gerechtigd deze gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan het uitvoeren van hun taak.